Qinggangzhui

From HighestBridges.com
Jump to navigationJump to search

Qinggangzhui #2 Bridge
叫道角特大桥
Shuibatangzhen, Guizhou, China
(394) feet high / (120) meters high
394 foot span / 120 meter span
2021

Qinggangzhui -2.JPG


Qinggangzhui #2 Bridge is one of 10 high beam bridges on the Zheng'an to Xishui Expressway near the northern border of Guizhou Province. The 104 km route travels through Zheng'an and Tongzi counties connecting the DaoWeng and Jiangxigu Expressways.


Qinggangzhui2Satellite.jpg

Qinggangzhui #2 Bridge satellite image.


Qinggangzhui -2Satellite.jpg


Zheng'anToXishuiBridgesLocationMap.jpg

Qinggangzhui #2 Bridge location map.